دسته بندی

جدول انواع سری ها

ردیف عنوان ابعاد (اینچ-inch)
۱ سری ثابت انگلیسی ۱/۴ * ۱/۴
۲ سری ثابت انگلیسی ۱/۴ * ۵/۱۶
۳ سری ثابت انگلیسی ۱/۴ * ۳/۸
۴ سری ثابت انگلیسی ۳/۸ * ۳/۸
۵ سری ثابت انگلیسی ۳/۸ * ۱/۴
۶ سری ثابت انگلیسی ۳/۸ * ۵/۱۶
۷ سری ثابت انگلیسی ۱/۸ * ۱/۲
۸ سری ثابت انگلیسی ۱/۲ * ۱/۲
۹ سری ثابت انگلیسی ۱/۲ * ۳/۸
۱۰ سری ثابت انگلیسی ۳/۴ * ۳/۴
۱۱ سری ثابت انگلیسی ۱/۴ * ۱
۱۲ سری ثابت انگلیسی ۱/۲ * ۱
۱۳ سری ثابت انگلیسی ۲
۱۴ سری ثابت انگلیسی ۳
۱۵ سری ثابت انگلیسی ۱/۸ * ۱/۴