دسته بندی

جدول انواع مغزی ها

ردیف عنوان ابعاد (اینچ-inch)
۱ مغزی انگلیسی ۱/۴ * ۱/۴
۲ مغزی انگلیسی ۳/۸ * ۳/۸
۳ مغزی انگلیسی ۱/۲ * ۱/۲
۴ مغزی انگلیسی ۳/۴ * ۳/۴
۵ مغزی انگلیسی ۱ * ۱
۶ مغزی انگلیسی ۱/۴ * ۱
۷ مغزی انگلیسی ۱/۲ * ۱
۸ مغزی انگلیسی ۲
۹ مغزی انگلیسی ۱/۴ * ۳/۸
۱۰ مغزی انگلیسی ۱/۴ * ۱/۲
۱۱ مغزی انگلیسی ۳/۸ * ۱/۲
۱۲ مغزی انگلیسی ۱/۲ * ۳/۴
۱۳ مغزی انگلیسی ۴ * ۱/۳
۱۴ مغزی انگلیسی ۱-۱/۴ * ۱
۱۵ مغزی انگلیسی ۱-۱/۲ * ۱-۱/۴
۱۶ مغزی پرچی انگلیسی ۶ * ۱/۴
۱۷ مغزی پرچی انگلیسی ۹ * ۳/۸
۱۸ مغزی پرچی انگلیسی ۱۰ * ۳/۸
۱۹ مغزی پرچی انگلیسی ۱۲ * ۳/۸
۲۰ مغزی پرچی انگلیسی ۱۰ * ۱/۲
۲۱ مغزی پرچی انگلیسی ۱۲ * ۱/۲
۲۲ مغزی پرچی انگلیسی ۱۶ * ۱/۲
۲۳ مغزی پرچی انگلیسی ۱۸ * ۳/۴
۲۴ مغزی پرچی انگلیسی ۲۲ * ۱
۲۵ مغزی پرچی انگلیسی ۱-۱/۴ * ۱-۱/۴
۲۶ مغزی پرچی انگلیسی ۱-۱/۲ * ۱-۱/۲
۲۷ مغزی پرچی انگلیسی ۲ * ۲
۲۸ مغزی پرچی انگلیسی ۳ * ۳