دسته بندی

جدول انواع مهره ها

ردیف عنوان ابعاد (اینچ-inch)
۱ مهره دنباله صاف انگلیسی پرچی ۶ * ۱/۴
۲ مهره دنباله خم انگلیسی پرچی ۶ * ۱/۴
۳ مهره دنباله صاف انگلیسی پرچی ۶ * ۵/۱۶
۴ مهره دنباله خم انگلیسی پرچی ۶ * ۵/۱۶
۵ مهره دنباله صاف انگلیسی پرچی ۹ * ۳/۸
۶ مهره دنباله خم انگلیسی پرچی ۹ * ۳/۸
۷ مهره دنباله صاف انگلیسی پرچی ۱۰ * ۳/۸
۸ مهره دنباله خم انگلیسی پرچی ۱۰ * ۳/۸
۹ مهره دنباله صاف انگلیسی پرچی ۱۲ * ۳/۸
۱۰ مهره دنباله خم انگلیسی پرچی ۱۲ * ۳/۸
۱۱ مهره دنباله صاف انگلیسی پرچی ۱۰ * ۱/۲
۱۲ مهره دنباله خم انگلیسی پرچی ۱۰ * ۱/۲
۱۳ مهره دنباله صاف انگلیسی پرچی ۱۲ * ۱۲
۱۴ مهره دنباله خم انگلیسی پرچی ۱۲ * ۱۲
۱۵ مهره دنباله صاف انگلیسی پرچی ۱۶ * ۱۲
۱۶ مهره دنباله خم انگلیسی پرچی ۱۶ * ۱۲
۱۷ مهره دنباله صاف انگلیسی پرچی ۱۸ * ۳/۴
۱۸ مهره دنباله خم انگلیسی پرچی ۱۸ * ۳/۴
۱۹ مهره دنباله صاف انگلیسی پرچی ۲۲ * ۱
۲۰ مهره دنباله خم انگلیسی پرچی ۲۲ * ۱
۲۱ مهره دنباله صاف انگلیسی پرچی ۱/۴ * ۱
۲۲ مهره دنباله خم انگلیسی پرچی ۱/۴ * ۱
۲۳ مهره دنباله صاف انگلیسی پرچی ۱/۲ * ۱
۲۴ مهره دنباله خم انگلیسی پرچی ۱/۲ * ۱
۲۵ مهره دنباله صاف انگلیسی پرچی ۲
۲۶ مهره دنباله خم انگلیسی پرچی ۲
۲۷ مهره دنباله صاف انگلیسی پرچی ۳
۲۸ مهره دنباله خم انگلیسی پرچی ۳
۲۹ مهره دنباله صاف انگلیسی ۱/۴ * ۱/۴
۳۰ مهره دنباله خم انگلیسی ۱/۴ * ۱/۴
۳۱ مهره دنباله صاف انگلیسی ۱/۴ * ۵/۱۶
۳۲ مهره دنباله خم انگلیسی ۱/۴ * ۵/۱۶
۳۳ مهره دنباله صاف انگلیسی ۱/۴ * ۳/۸
۳۴ مهره دنباله خم انگلیسی ۱/۴ * ۳/۸
۳۵ مهره دنباله صاف انگلیسی ۳/۸ * ۳/۸
۳۶ مهره دنباله خم انگلیسی ۳/۸ * ۳/۸
۳۷ مهره دنباله صاف انگلیسی ۳/۸ * ۱/۴
۳۸ مهره دنباله خم انگلیسی ۳/۸ * ۱/۴
۳۹ مهره دنباله صاف انگلیسی ۳/۸ * ۵/۱۶
۴۰ مهره دنباله خم انگلیسی ۳/۸ * ۵/۱۶
۴۱ مهره دنباله صاف انگلیسی ۱/۲ * ۱/۲
۴۲ مهره دنباله خم انگلیسی ۱/۲ * ۱/۲
۴۳ مهره دنباله صاف انگلیسی ۱/۲ * ۳/۸
۴۴ مهره دنباله خم انگلیسی ۱/۲ * ۳/۸
۴۵ مهره دنباله صاف انگلیسی ۳/۴ * ۳/۴
۴۶ مهره دنباله خم انگلیسی ۳/۴ * ۳/۴
۴۷ مهره دنباله صاف انگلیسی ۱
۴۸ مهره دنباله خم انگلیسی ۱
۴۹ مهره دنباله صاف انگلیسی ۱-۱/۴
۵۰ مهره دنباله خم انگلیسی ۱-۱/۴
۵۱ مهره دنباله صاف انگلیسی ۱-۱/۲
۵۲ مهره دنباله خم انگلیسی ۱-۱/۲
۵۳ مهره دنباله صاف انگلیسی ۲
۵۴ مهره دنباله خم انگلیسی ۲
۵۵ مهره دنباله صاف انگلیسی ۳
۵۶ مهره دنباله خم انگلیسی ۳