دسته بندی

جدول انواع واسطه شیلنگ خور

ردیف عنوان ابعاد (اینچ-inch)
۱ واسطه شیلنگ خور ۱/۴
۲ واسطه شیلنگ خور ۵/۱۶
۳ واسطه شیلنگ خور ۳/۸
۴ واسطه شیلنگ خور ۱/۲
۵ واسطه شیلنگ خور ۵/۸
۶ واسطه شیلنگ خور ۳/۴
۷ واسطه شیلنگ خور ۱
۸ واسطه شیلنگ خور ۱-۱/۴
۹ واسطه شیلنگ خور ۱-۱/۲
۱۰ واسطه شیلنگ خور ۲
۱۱ واسطه شیلنگ خور ۳